BIP Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich

Status prawny szkoły

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Uchwały Rady Miejskiej w Suszu: nr V/51/99 z dnia 15 marca 1999 roku.
 2. Uchwały Rady Miejskiej w Suszu: nr XLIII/249/2006 z dnia 26 października 2006 roku.
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami).
 5. Aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w punktach 3 i 4.
 6. Statutu szkoły.
 7. Zarządzeń Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 8. Zarządzeń Dyrektora Szkoły im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich.
 9. Ramowego planu pracy szkoły.
 10. Koncepcji pracy szkoły.
 11. Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Rodziców.
  • Regulaminu biblioteki szkolnej. 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Susz.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty.